Média és Design Tanszék

Média és Design Tanszék

A tervezőgrafika mesterszak (MA) 2013-as beindításával, amely 2017-ben kiegészült a tervezőgrafika alapképzéssel (BA), az eddigi, méltán elismert pedagógus és művészetközvetítő szakok mellé felzárkózott az alkalmazott művészeti képzés is – így vált még teljesebbé az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének oktatási palettája. 

A jelenkor vizualitásának, gyors technológiai és szemléletbeli változásának, valamint az állandóan mutálódó forma- és módszergazdagságnak köszönhetően folyamatos párbeszéd teremtődött a különféle elgondolások, kísérletek és iskolák között. Ez a helyzet a művészeti oktatást sem hagyja érintetlenül, a tanszék oktatóinak és hallgatóinak ebben a közegben kell megőrizniük az innovációra való hajlandóságot, s a kísérletezés bátorságát. A legfontosabb cél az, hogy az itt tanuló hallgatók a kortárs vizualitás jelenségeiről ne csak átfogó ismereteket szerezzenek – és ezáltal médiaértő és médiatudatos szakemberekké váljanak –, de képesek legyenek nemcsak a jelenkor, hanem a jövő lassan megjósolhatatlan változásainak kihívásaira is önálló, kiforrott művészi igényű válaszokat adni. 

A Média és Design Tanszék alapképzésén a tervezőgrafika, a webtervezés és az animációs tervezés specifikációkon a hallgató biztos szakmai alapokat szerezhet. Olyan, az általános vizualitás kérdéseivel foglalkozó elméleti, valamint technológiai jellegű ismereteket sajátíthat el, melyeket aztán az – alapképzésre felépített – mesterképzésben tovább tud fejleszteni, kialakítva ezzel az érett, autonóm tervezői attitűdöt.

BA képzésünk célja – a továbbtanulás lehetőségének megteremtése mellett –, hogy a hallgatók piaci elhelyezkedését hatékonyan megalapozzuk. A nálunk végzettek a technikai ismeretek elsajátítása után képessé válnak kivitelezni nyomtatott vagy multimédiás alkotásaikat, továbbá alkalmassá válnak grafikai és látványtervek, illusztrációk megtervezésére, 2D-, 3D-animációk és -grafikák létrehozására. Továbbá rendelkeznek azzal a képességgel is, hogy a gazdasági szereplők számára művészi érzékkel és kreativitással tervezzenek, illetve fejlesszenek website-okat, applikációkat, különböző grafikai és animációs megoldásokat. 

Az MA képzésen végzettek tervezőgrafikus-művészként magas szinten tudnak részt vállalni a tervezés és a kivitelezés folyamataiban, illetve alkalmassá válnak azok vezetésére is. Célunk, hogy egy autonóm, a kor kihívásait önállóan értelmező alkotói attitűdöt sajátítsanak el, biztos szakmai alapokkal és módszerekkel rendelkezzenek a tervezőgrafikában és annak határterületein. Fontosnak tartjuk a kísérletező magatartás kialakítását is, valamint az alkotói felelősségvállalás és az egész életen át tartó kutató hozzáállás megteremtését. 

Kreatív válaszok új kihívásokra

A digitális forradalom indulása óta az oktatás egyik legfontosabb alapkérdése az lett, hogy mennyire lehet korszerű és a jövőt tekintve hosszú távon releváns az a tudás, amelyet a klasszikus tudásátadási mechanizmusok egy folyamatosan változó szakterületen nyújtanak. Erre már rengeteg kísérlet, módszer és tematika született, viszont vannak területek, amelyek még inkább érintettek, és ahol a változások annyira folyamatosak és napi szintűek, hogy a teljes újragondolás indokolt. A különböző teóriák és módszerek egyetértenek abban, hogy néhány alapvető szempontot mindenképp meg kell változtatni. A XXI. században az oktatásban elsődleges prioritásként kell kezelni a nyitottságot, az őszinteséget, a rugalmasságot és a tanulási képesség fejlesztését, valamint az állandósult változások miatt a folyamatos fejlődés, fejlesztés fontosságát, mert ezek azok az ismérvek, amelyekre a különböző szakterületeken elvárható, alapvető tudásbázisok elsajátítása mellett a jövőben leginkább szükség lesz. Világszerte felértékelődött a kreativitás, a kérdésekre adott diverz válaszadási képesség, s a kereső, kutató szemlélet az oktatáson belül. Mindez – a művészeti területeket tekintve – mint oktatási alapvetés szerencsére már jó ideje prioritásként van jelen, de a tervezőgrafika szakterületén még ennél is hangsúlyossabbá vált.

A tervezőgrafika ezer szállal és rendkívül szervesen kapcsolódik az adott társadalomhoz, de – szinte az első felbukkanása óta – nem csupán ennek szükségleteihez és elvárásaihoz alkalmazkodik. Sokszor példamutató és nevelő hatású, segítő szándékú és fejlesztő, emellett orientál és irányt mutat. Miután elkerülhetetlen a rendkívül sok egyéb szakmával és szakterülettel való szoros együttműködés, így valamilyen szinten képesnek kell lennie a jövőbe is látni, ami sokszor nem kis kihívás. Ez az évtizedek óta jelen lévő nevelő, kreatív perspektivikusságot is igénylő szándék új oktatási irányvonalakat hívott életre. A rég megszokott, elsődlegesen klasszikus művészeti alapképzésre épülő, a reklámozás és a termékeladás prioritása által generált tervezőgrafikai oktatást nyújtó módszerek mára már mindenütt a világban átalakultak. Maguk a szakmai alapok is gyökeresen megváltoztak az elmúlt évtizedekben – a kulcsszó itt is a változás lett, valamint a rugalmasság, a rendkívül gyors és nagyon kreatív válaszadási, alkalmazkodási képesség.  A kreativitás igénye hívta elő a megszokott módszerű válaszadás helyett a kérdésfeltevés elsődlegességét, a szokatlan, a sosem járt, az egyéni utak iránti olthatatlan érdeklődést. A nyitottság és játékosság rendkívül megtermékenyítőleg hatott a szakma összes régi és új műfajára és médiumára. 

Az utóbbi évtizedekben a gyors és állandó technológiai változások, majd az elmúlt években 
a környezeti és társadalmi problémák határozták meg azokat az irányvonalakat, amelyek felé 
a korszerűség és hitelesség megőrzése érdekében orientálódott az oktatás.

A 2020-as év egy váratlan és rendkívül szokatlan, hihetetlen rugalmasságot igénylő helyzet elé állított mindannyiunkat. A pandémia fogalma úgy lett pillanatok alatt mindent megváltoztató napi valóság, hogy idő sem volt megszokni a jelenlétét. Gyökeresen fordított fel mindent körülöttünk. Minden újradefiniálódott, talán csak hónapokra vagy évekre, de az is lehet, hogy a pandémia egy új, más világ váratlan hírnökeként köszöntött ránk. Erre rendkívül nehéz reflektálni, de ezen 
a szakterületen, kreatív szakemberként és művészként, elkerülhetetlen. Minden, az elmúlt években a rugalmas helyzetkezelés és a kreatív problémamegoldás területén megszerzett tudás most élesen került bevetésre. Nagy öröm volt megtapasztalni azt, hogy mennyire jó az oktatás és a felkészítés, és mennyire tehetségesek a hallgatók, mert ezeknek a nehézségeknek nyomát nem lehet látni az idei diplomamunkákon. Bizonyára voltak nehézségek és problémák, de a mostani végzős évfolyamok helytállása és alkalmazkodása ehhez a teljesen új és sosem látott szituációhoz példaértékű, mely bizonyítja a hallgatók rátermettségét, valamint azt a lehetőséget és ígéretet, hogy aktív, értő és érző, felelős tervezőként fogják megtalálni a helyüket az eljövendő, új kihívásokkal teli világban. 

Balla Dóra
A szerző habilitált egyetemi 
docens, grafikusművész.