DIPLOMA 2019 - Képzőművészeti Tanszék

Publikáció: 2019. május 1. szerda

 Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak diploma kiállítása

Megnyitó:
2019. 05. 03. 17 óra

Köszöntőt mond:
Dr. PINTÉR Márta Zsuzsanna dékán, egyetemi tanár

A kiállítást megnyitja:
Dr. SZÉPLAKY Gerda esztéta, főiskolai docens

Helyszín:
KEPES INTÉZET
Eger, Széchenyi István utca 16.

//

FESTÉSZET szakirány

Vezető tanár:
KOPASZ Tamás főiskolai docens

Hallgatók:
FARKAS-CSAMANGÓ Dóra Klára
GOSCHLER Tamás
KAKAS Olívia
KONCZ Gréta
MIHUCZ Kitti
MIKÁCZÓ Alexandra
MIZSÁK Gergő
MOLNÁR Áron
MOLNÁR Krisztina
PETŐ Martina Andrea
SCHMIDT Klaudia
SURÁNYI Zsófia
ÚJVÁRI Rebeka
ZELENÁK Noémi

//

KÉPGRAFIKA szakirány

Vezető tanár:
Dr. MAYER Éva tanársegéd

Hallgatók:
BIHARI Szilvia
DETRIK Debóra
HAJDU Fanni
HORVÁTH Fanni Johanna
KIRÁLY Dávid
MÉSZÁROS Anna Karolina
MOLNÁR Tamás Antal
SZABÓ Anna
SZONDI Kinga
TÓTH Vivien

Konzulens tanár:
KÓTAI Tamás főiskolai docens

//

TERMÉSZETMŰVÉSZET specializáció

Vezető tanár:
Dr. habil. ERŐSS István egyetemi tanár

Hallgatók:
BESZE Viktor
MOLNÁR Dóra Mira

Konzulens tanár:
Dr. BALÁZS Péter egyetemi docens

//

Megtekinthető:
2019. 05. 17.

Nyitva tartás:
kedd–szombat: 10–18 óra, vasárnap, hétfő: zárva

//

Grafikai terv:
TÖRZSÖK Máté

//

További hallgatói munkák
és információk a tanszékről:
instagram.com/fine_arts_eger
facebook.com/fineartseger
Vizuális Művészeti Intézet
H 3300 Eger, Leányka út 2.
vmi@uni-eszterhazy.hu

#diploma2019 #kepzoeger #fineartseger #festeszeteger #paintingeger #grafikaeger #graphicseger #naturearteger #termeszetmuveszeteger #sculptureeger #szobraszateger #installationeger #visualeger #visualartsinstitute #vmieger #vizualismuveszetiintezet #unieger #madeineger #eger #hungary  #contemporaryart

Széplaky Gerda

BELEVESZNI A SOKFÉLESÉGBE

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak diplomakiállítása

(Megnyitóbeszéd, 2019. május 3.)

A végzősök diplomakiállítása itt, a Kepes Központban évről évre megismétlődik – nagy örömünkre. Évről évre alkalmunk nyílik ugyanis végignézni, hogy miféle eredmények születtek a három vagy öt éves képzés alatt, mire váltak képessé azok a fiatal művészek, akik az Intézet falai közül kikerülnek – akár élethivatásul választják a későbbiekben ezt a „passziót”, akár tanárként, szervezőként, elkötelezett emberként maradnak meg a művészet vonzásában. Érdekes módon minden évben más és más tematika az, amit a kiállított munkák erőteljesen reprezentálnak. Igaz, sokféle technika, sokféle műfaj jelenik meg a falakon, aminek az az oka, hogy a hallgatók a Képalkotás szakon belül három alapvető képzési irány közül választhatnak.

Az egyik ilyen irányt a festészeti képzés jelenti – a tudását ebbe az irányba fejlesztő 14 hallgató mestere ezen az évfolyamon Kopasz Tamás volt. A grafikai ismeretei elmélyítését választó 10 hallgató vezető tanára Mayer Éva; a „Természetművészet specializáció” – ami olyan sajátos szobrászati képzést jelent, amely nem mesterségesen előállított, elidegenített formák létrehozására törekszik, hanem a természettel való harmónia újrateremtésére, s amely a műtermi munkában, az anyagmegmunkálás során főleg a kézműves technikákra szorítkozik – hallgatóinak mestertanára Erőss István volt.

A háromféle irány önmagában is nyilvánvalóvá teszi, hogy az itt folyó művészeti képzés sokféle formát, technikai és esztétikai megközelítést kínál, ami rendre ki is fejeződik a sokféleség szabadságban. Ennek ellenére évről évre azt tapasztalhatjuk, végig tekintve a végzős kiállításokon, hogy van valamilyen központi téma, de legalábbis gondolkodásmód, attitűd, ami köré a művek elrendeződnek. Ilyen volt például (nem is olyan régen) a teljesség és a semmiség relációja; vagy ilyen volt néhány évvel később a saját testre való reflexió igénye – úgy is, mint tárgyi kifejezés, és úgy is, mint a testi jelenlét által történő kifejezés. Éppen egy évvel ezelőtt Boros Lili kolléganőm, az akkor aktuális diplomakiállítás megnyitóján énreprezentációkról beszélt: az önmagaság problémájának előtérbe kerüléséről. Most viszont az a szembetűnő, hogy a sokféleség, a széttartás megőrződött a reprezentációkban. Nem abban az értelemben, hogy most ne lenne érzékelhető olyasféle központi gondolat, ami egy fiatal képzőművész világhoz való viszonyát alapvetően jellemzi (s ami így nem csak róla, róluk, hanem mindannyiunkról mond valamit). Ellenkezőleg. Éppen arról van szó, hogy a sokféleség, a szétszóródás vált vezérelvvé. A szétszóródás latin megfelelője a disszemináció kifejezés. Találomra rákeresve egy internetes értelmező szótárban ezt találtam:

(orvosi) kiterjedés, szétáradás (kórokozóé szervezetben), járvány elterjedése

(filozófiai) jelentésszóródás, (szét)szór(ód)ás, elterjesztés, valamely termék eredményeinek terjesztése azért, hogy a ráfordított munka megtérülhessen

(etimológiai) lat.

disséminátus: elhintett, (átv) elterjesztett, elterjedt, kiterjesztett, kiterjedt; disséminó: elszór, szétszór, terjeszt, elhirlel, széthord

dis- („in all dierctions”)

séminó: (be)vet, behint, szór, elszór, szétszór, terjeszt, nemz, előhoz, terem

sémen: növények magva, melyet elvetnek, állatok magva, ondó, tenyésztésre való ág, bujtovány, más testek „magva”, eleme, csírája, pl. a tűzé, vminek kútfeje, alapoka, okozója, eredete, törzs, nemzetség, utód, ivadék, gyermek stb.

A disszemináció nagyon gazdag kifejezés, melyben egyszerre jut szóhoz a szétszóródás tapasztalata – úgy is, mint terjesztés és úgy is, mint jelentésszóródás, azaz az egyetlen igazság megsokszorozása, ilyen módon elvesztése. De szóhoz jut a kifejezésben a termésre bírás is: a mag (az oltvány, a kútfej, az ok, az eredet) elültetése. Jacques Derrida egy egész könyvet szánt annak kifejtésére, hogy ez a fogalom nem pusztán jelenkori létezésünk meghatározó tapasztalatát írja le, hanem egyenesen az írásbeliségre épülő görög–keresztény kultúra alapjaként kell megragadnunk. Derrida az írást eleve oltásként (beoltásként) fogja fel: az eredetnek tekinthető beszéd (akár Szókratész, akár Jézus Krisztus szavaira gondolunk) az oltvány, mely az írás révén tovább osztódik, szétterjed, megsokszorozódik – de immár eredet (a beszélő jelenléte) nélkül. Ha nincs jelen a beszélő személy, aki a saját szavait, azok igaz voltát hitelesíthetné, akkor az írásnak kell azt valahogyan felmutatnia, újrateremtenie – mégpedig átültetés révén.

Az átültetés sokszoros. „… a dolog soha nem ugyanaz, hanem mintegy növekvő összeg művelete…” […] Több helyre beoltva, mindahányszor módosítva az átvitellel, az oltóvessző végül önmagára oltódik. Fa, végül gyökerek nélkül. Ugyanígy, a számok és négyzetgyökök hordozójának e fájában is minden gyökér, miután maguk az oltványok képezik a tulajdon test egészét, a fáét, melyet jelennek hívnak: az alany hordozójának.[1]

A disszeminációt, azaz az eredet hiányából fakadó átültetést és megsokszorozást ugyanúgy megtapasztalhatjuk a szimuláció jelenségeiben (amelyekben szintén az eredet és az igazság távolmaradása fejeződik ki), mint a mindent eluraló medializáltság és virtualitás különféle formáiban (ahol is a kép átvette a hatalmat a testi jelenlét felett).

A kiállításon látható művek a disszeminációt mint oltványozást és mint szétszóródást egyaránt felmutatják. A falakon körben lógó festmények, grafikák, a térbe állított szobrok tükrözik egyetemi mestereik útmutató gondolatait, szemléletét. Ugyanakkor egy diplomakiállítás mindig felvillantja azokat a felnyíló, saját utakat is, amelyeken az autonóm alkotóvá érő fiatalemberek elindulhatnak. De ezek a művek itt – a sokféleségen túl – tükrözik a teljesség, az egész megragadásának lehetetlenségét is, továbbá azt, hogy a részletekbe, visszfényekbe fulladó igazságok mindenki számára másképpen tárulnak fel, s mást is jelentenek. Mindez nem hiba, nem fogyatékosság – hanem korunkat jellemző léttapasztalat.

Néhány különösen érett mű esetében persze olyan érzésünk támad, mintha abban a Teljesség visszhangzana – ilyenek például Kakas Olívia vásznai. Az érzékenyen megfestett témák valóban egészlegesnek tűnő, lezárt kompozíciókba rendeződnek, csakhogy mindegyikre ráül valami sajátságos köd: az éles körvonalak helyén kifejeződő elmosódottság a lényeg kitapinthatatlanságára és elérhetetlenségére utal. Goschler Tamás absztrakt kompozíciói még nyilvánvalóbbá teszik, hogy annak ellenére sem teremtődhet meg az univerzum harmonikus képzete, hogy a képmező közepére rendeződő, gazdagon strukturált, színes foltokból sajátos egyensúlyi helyzet jön létre, minek eredményeképpen ezek a művek nem a káoszt reprezentálják. Csakhogy ez a „kényes egyensúlyi helyzet” sokkal inkább egy robbanás utáni állapotra emlékeztet, az egyes részek leszakadására, szétszóródására, s nem az ősrobbanás utáni teremtés lecsendesülő pillanatára.

Mások munkáiban eleve csak töredékeket látunk: pillanatokat, részleteket, az elmúlásnak való kiszolgáltatottságot, befejezetlenséget. Elkeretezésre épülő képkivágásban a laptop mellé helyezett, félbehagyott vacsorát – Újvári Rebeka alkotásán. Egy lépcsőn üldögélő párt, mely mintha nem is a valóságos térben volna jelen, hanem egy másik, szétfolyó világban legalábbis Pető Martina Andrea festménye ezt állítja elénk. Farkas-Csamangó Dóra vásznain az emberalakok arca kivehetetlen: nincs egyéni karakter, nincs individualitás, inkább csak a ruházat (mint maszk) által megalkotott szerepek teszi lehetővé a – nem személyes, hanem társadalmi – identitás megteremtődését. Mizsák Gergő szürke tónusú festményein a formák megrekednek figurativitás és absztrakció között, mintha csak az ábrázolható, humán formavilág megkérdőjelezését hajtanák végre, de legalábbis a szükségszerű töredékességét állítanák.

Látunk a kiállításon félbevágott bogarakat, meg rovarok kitépett, elhullajtott, a szél által szertefújt szárnyait – Molnár Tamás Antal érzékeny munkáin. Bihari Szilvia fekete templomai a fehér semmibe lógatva egyaránt kifejezik a hit akarását, s a betölthetetlenséget, a hiányt. Zelenák Noémi montázsain az újságokból kivágott emberalakok ugyancsak kiüresített térbe vannak helyezve, expresszív festői gesztusokkal felhordott festékcsíkok közé – életük töredékességének állítását az idegen helyekről idézett, ironikus szöveges üzenetek még jobban felerősítik.  Detrik Debóra vágást és szétválasztást szimbolizáló ollói ornamentikus struktúrákba és kompozíciókba rendezve világképző motívumokká lépnek elő. Besze Viktor szemre emlékeztető objektje, mely az arte povera hagyományait követi, ránk néz ugyan, megidézve Isten mindent látó szemét – de ez a szem rongyokból van megalkotva, így nem a felettünk álló, díszes égi hatalmat fejezi ki, hanem inkább a szegénységet és a magunkra hagyatottságot – még ha a vöröses színű pamutban a melegségre való vágyakozás is benne rejlik. Molnár Dóra Mira földre fektetett, illetve egy vasrácsra felfeszített emberalakjai ennél is tovább mennek az emberi kiszolgáltatottság, mulandóság, a teljességgel szembeni töredékesség állításában.

A kiállítás egésze mindezek mellett a sokféleség szépségét és könnyűségét is hirdeti, a mindennapoknak azt a nagyon közeli és egyszerű örömét, amit a részletekbe való beleveszés szabadsága nyújt.

 [1] Jacques Derrida: A disszemináció. In: uő: A disszemináció (Csordás Gábor – Boros János – Orbán Jolán fordítása). Jelenkor, Pécs, 1998. 343.

 

Az esemény Facebook linkje

Az esemény Facebook linkje

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2020

STATEMENT - B32 TREZOR GALÉRIA

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2020

TÁJKÉPZETEK címmel Kopacz Kund kiállítása nyílik a MAMŰ Galériában

Volt hallgatónk kiállítását ERŐSS István képzőművész nyitja meg a MAMŰ Galériában

TÁJKÉPZETEK címmel Kopacz Kund kiállítása nyílik a MAMŰ Galériában

ITDK forduló a Képzőművészeti Tanszéken

A Képzőművészeti Tanszék tavaszi ITDK fordulója május 13.-án került megrendezésre.

ITDK forduló a Képzőművészeti Tanszéken

Beszélgetés Horváth Dániel festőművésszel

A művésszel Sándor Emese beszélget

Beszélgetés Horváth Dániel festőművésszel

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem Képalkotás (festészet, természet-művészet), és Grafikusművész szak rajz előkészítője

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Dr. Habil Erőss István könyve farszi nyelven

Megjelent oktatónk, Dr. Habil Erőss István egyetemi tanár Természetművészet című könyve farszi nyelven.

Dr. Habil Erőss István könyve farszi nyelven

A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

Az Uni­Esz­ter­há­zy - EKE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi és Mű­vé­sze­ti Kara no­vem­ber 27-én Kari TDK napot szer­ve­zett a Lí­ce­um­ban.

A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

FEDŐ

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II-III. éves képalkotás, festő szakos hallgatók munkáiból.

FEDŐ

Gratulálunk díjazottjainknak!

Megnyílt a MAT - a Heves Megyei Amatőr Tárlat

Gratulálunk díjazottjainknak!

FAMETSZET WORKSHOP ÉS ELŐADÁS

Albertus Charles Andre Tanama indonéz grafikusművész előadása, és workshop

FAMETSZET WORKSHOP ÉS ELŐADÁS

Kortárs indonéz szobrászat

Yoga Budhi Wantoro szobrászművész előadása a kortárs indonéz szobrászatról.

Kortárs indonéz szobrászat

Leviatán - Horváth Dániel kiállítása

Horváth Dániel kiállítása a Karinthy Szalonban

Leviatán - Horváth Dániel kiállítása

Vetett árnyék

A Képzőművészeti Tanszék II. és III. évfolyamos képgrafikus hallgatóinak kiállítása a Hallgatói Galériában

Vetett árnyék

4+1 A hónap műtárgyai

A hónap műtárgyai Ostoroson

4+1 A hónap műtárgyai

Festészet Napja a Hallgatói Galériában

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II.éves festő csoport hallgatóinak munkáiból

Festészet Napja a Hallgatói Galériában

SZIN-BIÓZIS exhibition on the Day of the Hungarian Painting

A joint exhibiton by the Department of Fine Arts, EKE and the Faculty of Music and Visual Arts., University of Pécs

SZIN-BIÓZIS exhibition on the Day of the Hungarian Painting

SZÍN-BIÓZIS kiállítás a Magyar Festészet Napján

Közös kiállítás a Képzőművészeti Tanszék, és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatóinak munkáiból

SZÍN-BIÓZIS kiállítás a Magyar Festészet Napján

Gratulálunk Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA oktatónknak!

Sikeresen habilitált Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA oktatónk

Gratulálunk Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA oktatónknak!

Moving wall

Mátrai Erik kiállítása Kolozsváron

Moving wall

Lipkovics Péter előadása

Természetművészet a Sóstói Múzeumfaluban

Lipkovics Péter előadása

Felavatták Lencsés Andrea hallgatónk fényinstallációját Miskolcon

MISKOLC ELSŐ FÉNYINSTALLÁCIÓJA: A FÖLD

Felavatták Lencsés Andrea hallgatónk fényinstallációját Miskolcon

4. Márokföldi művésztelep 2019

Elkezdődtek a nyári művésztelepeink

4. Márokföldi művésztelep 2019

Erőss István oktatónk az Új Művészetben

A beszélgetést az Intézet tanára, Balázs Kata művészettörténész készítette.

Erőss István oktatónk az Új Művészetben

Horizont című kiállítás

Horizont című kiállítás

Oktatói siker a Szegedi Nyári Tárlaton

Kótai Tamás kapta Szeged város díját

Oktatói siker a Szegedi Nyári Tárlaton

Mátrai Erik oktatónk a Papageno című kulturális magazinban

Izgalmas beszélgetés jelent meg Mátrai Erik oktatónkkal a Papageno című kulturális magazinban Jézus Krisztus a legnagyobb installációs művész címmel.

Mátrai Erik oktatónk a Papageno című kulturális magazinban

MOLNÁR Krisztina és ZELENÁK Noémi kiállítása a Hallgatói Galériában!

Cluj címmel nyílik kiállítás a Hallgatói Galériában

MOLNÁR Krisztina és ZELENÁK Noémi kiállítása a Hallgatói Galériában!

Erőss István február 25-én előadást tartott a Vizuális Művészeti Intézetben

Előadás a Mexikóban megrendezett Global Nomadic Art Project 2019 eseményeiről.

Erőss István február 25-én előadást tartott a Vizuális Művészeti Intézetben

Új kiállítás nyílt a Hallgatói Galériában!

Kiállítás a Noszvaji Művésztelepen készült hallgatói munkákból

Új kiállítás nyílt a Hallgatói Galériában!

Hallgatói siker!

Két hallgatónk is kiállít a 28. Debreceni Tavaszi Tárlaton

Hallgatói siker!

Rendhagyó grafikai workshop

A HOM-Miskolci Galéria Alkotóháza grafikai hagyományainak felfrissítésére a Rzseszówi Egyetem Művészeti Karának oktatóival egy rendhagyó workshopra vállalkozott

Rendhagyó grafikai workshop

Lezárult a „Tales / Art / Fashion“ pályázat első fordulója

Lezárult a FASHION STREET, a Bartók Béla Boulevard és az ArtHungry „Tales / Art / Fashion“ művészeti pályázat-sorozat első, festőművészekhez szóló felvonása.

Lezárult a „Tales / Art / Fashion“ pályázat első fordulója

Kakas Olívia, Víziók című kiállítása

Kakas Olívia, Víziók című kiállítása nyílik Gyöngyösön, a Károly Róbert Campus szervezésében

Kakas Olívia, Víziók című kiállítása

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem Képalkotás (festészet, természet-művészet), és Grafikusművész szak rajz előkészítője

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Contemporary Birds

HATÁR Attila kiállítása a Hallgatói Galériában

Contemporary Birds

EVERYTHING IS ABSTRACT

MIZSÁK Gergő kiállítása az ARKT Művészeti Ellátó-ban

EVERYTHING IS ABSTRACT

NYÍLT NAP & MAPPANÉZÉS ⇾ KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉK ⇾ 2019.01.22.

2019. január 22-én MAPPANÉZÉSsel és PORTFOLIÓKONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉKen.

NYÍLT NAP & MAPPANÉZÉS ⇾ KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉK ⇾ 2019.01.22.

Oktatónk, Erőss István a GNAP 2019 meghívott résztvevői között

A minden évben más helyszínre szervezett nemzetközi természetművészeti projektet 2019-ben Mexikóban rendezik meg január 12 és 26 között.

Oktatónk, Erőss István a GNAP 2019 meghívott résztvevői között

Ványai Magdolna, a Képzőművészeti Tanszék oktatója Eszterházy Károly Emlékérmet kapott. GRATULÁLUNK!

A 2018. december 20-án megtartott évzáró egyetemi ünnepségen Ványai Magdolna, a Képzőművészeti Tanszék oktatója Eszterházy Károly Emlékérmet kapott.

Ványai Magdolna, a Képzőművészeti Tanszék oktatója Eszterházy Károly Emlékérmet kapott. GRATULÁLUNK!

Természetművészeti kiállítás

Kiállítás az I. PART természetművészeti szimpóziumon készült munkákból

Természetművészeti kiállítás

Előadás a Partiumi Keresztény Egyetemen

Erőss István, a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék tanárának Természetművészet című előadása

Előadás a Partiumi Keresztény Egyetemen

Oktatónk és hallgatónk a díjazottak között!

Megnyílt a XXIV. Miskolci Téli Tárlat.

Oktatónk és hallgatónk a díjazottak között!

CSOKI ÉS VANÍLIA

HORVÁTH Fanni és TÓTH Vivien a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszékének harmadéves képgrafikus szakos hallgatói

CSOKI ÉS VANÍLIA

HULLÁM

SIKLÓDI Fruzsina és LUKÁCS Máté, a Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti Tanszék első éves festő szakos hallgatóinak kiállítása

HULLÁM

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képzőművészeti- és tanárképzések 2018.12.04.

2018. december 4-én BEMUTATÓKkal, MAPPANÉZÉSsel és KONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉKen.

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képzőművészeti- és tanárképzések 2018.12.04.

Oktatónk Mayer Éva díjazott a Magyar Tudomány Ünnepén

Mayer Éva képzőművész, a VMI Képzőművészeti Tanszék oktatója tudományos és művészeti tevékenysége elismerésekent MAB Tudományos Díjban részesült

Oktatónk Mayer Éva díjazott a Magyar Tudomány Ünnepén

Oktatóink a romániai televízió Magyar Adás c. műsorában

A nagy sikerű 5. Székelyföldi Grafikai Biennáléról sugárzott műsorban megszólalnak oktatóink

Oktatóink a romániai televízió Magyar Adás c. műsorában

Mayer Éva oktatónk a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasainak kiállításán

Töredékszavak címmel nyílt kiállítás tegnap a Párbeszéd Házában

Mayer Éva oktatónk a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasainak kiállításán

Kopasz Tamás kiállítása a Munkácsy Emlékházban

A VMI Képzőművészeti Tanszék oktatója, Kopasz Tamás Munkácsy-díjas képzőművész Válogatás c. kiállítása október 25-én délután fél kettőkor nyílik Békéscsabán, a Munkácsy Emlékházban

Kopasz Tamás kiállítása a Munkácsy Emlékházban

Mayer Éva díjat nyert az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálén

A VMI Képzőművészeti Tanszékének oktatója, Mayer Éva grafikusművész nyerte a Pulzus Művésztelep díját Bevésődés 1 és 2 című alkotásaiért.

Mayer Éva díjat nyert az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálén

Horváth Dániel kiállítása a Fuga-Budapesti Építészeti Központban

A kiállítás az alkotó 2012 és 2017 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában végzett tanulmányaihoz kapcsolódik

Horváth Dániel kiállítása a Fuga-Budapesti Építészeti Központban

A VMI számos oktatója és hallgatója szerepel a XXIV. Miskolci Téli Tárlaton

Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria XXIV. Téli Tárlata decemberben nyílik

A VMI számos oktatója és hallgatója szerepel a XXIV. Miskolci Téli Tárlaton

A VMI három oktatója és egykori hallgatói is szerepelnek a rangos Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítói között

Október 13-án nyílik az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítása

A VMI három oktatója és egykori hallgatói is szerepelnek a rangos Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítói között

JELENIDŐ

Válogatás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakos hallgatóinak munkáiból

JELENIDŐ

Kótai Tamás kiállítása október 5-ig látható

Az EKE VMI oktatója, Kótai Tamás képzőművész Szabadulási kísérlet c. kiállítása október 5-ig látható az Újlipótvárosi Klub-Galériában (Tátra utca 20/b)

Kótai Tamás kiállítása október 5-ig látható

Földi Péter Csillagfény nélkül - pedig - csillaganyagból születtünk című kiállítása

Tárlatvezetést tart a művész és H. Szilasi Ágota művészettörténész szeptember 27-én 17 órakor a Ziffer Sándor Galériában

Földi Péter Csillagfény nélkül - pedig - csillaganyagból születtünk című kiállítása

TELEP • 5350

Kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakos hallgatóinak a Tiszafüredi Művésztelepen készült munkáiból.

TELEP • 5350

Mayer Éva grafikusművész kiállítása

2018. szeptember 20-án 18 órakor nyílik a budapesti Galéria 13\'ban Pusztulás vagy tisztulás 0.2 címmel

Mayer Éva grafikusművész kiállítása

Ozsvát Sára kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban

Tragikusan fiatalon elhunyt kiváló festőnövendéke előtt tiszteleg ezzel a posztumusz tárlattal az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete.

Ozsvát Sára kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban

Horváth Dániel az egyik kurátora az Élő magyar művészet 2018 c. kiállításnak

A kurátorok magyar festők három generációjának munkáiból válogattak a közel kétszáz festményt felvonultató, meghívásos kiállításon.

Horváth Dániel az egyik kurátora az Élő magyar művészet 2018 c. kiállításnak

Ráskai Szabolcs kiállítása Debrecenben

Szeptember 14-én 17 órakor nyílik intézetünk oktatója, Ráskai Szabolcs grafikusművész Nyitott víziók c. kiállítása a debreceni B24 Galériában

Ráskai Szabolcs kiállítása Debrecenben

Kiállítás Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból

Idén 19. alkalommal szervezték meg Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Művésztelepet

Kiállítás Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból

DIPLOMA 2018 _ Képzőművészeti Tanszék _ Eger

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak diplomakiállítása

DIPLOMA 2018 _ Képzőművészeti Tanszék _ Eger

MAYER ÉVA és MAJOROS ÁRON ZSOLT kiállítása

BÖLCSŐK I KOLÍSKY I CRADLES

MAYER ÉVA és MAJOROS ÁRON ZSOLT kiállítása

8ITMUSOK

Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak kiállítása

8ITMUSOK

ÉRA, Sós Ildikó kiállítása

A Képzőművészeti Tanszék hallgatójának, Sós Ildikónak nyílik egyéni kiállítása a Vitkovics Házban.

ÉRA, Sós Ildikó kiállítása

Reflexiók

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak legfrissebb munkáiból

Reflexiók

Oktatói siker!

Intézetünk oktatója Mátrai Erik nyerte a Fény Mestere nívódíját!

Oktatói siker!

5. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2018

Plusz 4 nap áll a hivatásos képzőművészek és képzőművészeti egyetemi hallgatók rendelkezésére, hogy jelentkezzenek az 5. Székelyföldi Grafikai Biennáléra. A szervezők március 30. helyett április 3. éjfélig (UTC+2) várják a pályamunkák digitális reprodukcióit.

5. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2018

Egy kép

kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet másodéves festő szakos hallgatóinak munkáiból.

Egy kép

Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

„A vértől rosszul voltam, így el sem tudtam képzelni, hogy orvos legyek” — beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

FOLTOLÓ

FOLTOLÓ címmel Goschler Tamás kiállítása nyílik a Hallgatói Galériában

FOLTOLÓ

BETEKINTŐ

Tisztelettel meghívjuk a BETEKINTŐ c.kiállításra

BETEKINTŐ

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Intézetünkben végzett hallgató is a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok között!

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Stációk 2017

Határ Attila kiállítása

Stációk 2017

Mátrai Erik kiállítása Rómában

A Képzőművészeti Tanszék oktatójának kiállítása Rómában

Mátrai Erik kiállítása Rómában

2+1 kiállítás

Czigándy Varga Sándor szobrászművész, Vargáné Kőrösi Viktória festőművész, és Kőrösi Klaudia festőművész kiállítása

2+1 kiállítás

VEGYES-VÁGOTT

Dedics Réka, Gerő Bálint, Noll Dorottya kiállítása

VEGYES-VÁGOTT

A XVI. Magyar Festészet Napja kiemelt rendezvénye

A című a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének frissen végzett festőművészeinek kiállítása

A XVI. Magyar Festészet Napja kiemelt rendezvénye

MAJÁLISOK

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakirányos hallgatóinak kiállítása

MAJÁLISOK

15+14 II. évfolyamos festők és grafikusok kiállítása

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének másodéves festő és grafikus szakirányú hallgatóinak kiállítása, 2017 február 7., Vitkovics Alkotóház Széchenyi utca 55., Eger

15+14 II. évfolyamos festők és grafikusok kiállítása

Miskolci Téli Tárlat

Hallgatóink sikere a XXIII. Miskolci Téli Tárlaton

Miskolci Téli Tárlat

Hallgatói siker

Brigitta Katyina animációja a GREEN-GO videós-animációs pályázatán, az Art Naturally kategóriájában elnyerte a Zsűri első díját! Gratulálunk!

Hallgatói siker

Sós Ildikó fődíjat nyert

Sós Ildikó, az Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Intézet hallgatója nyerte az  „Ime az ember” című  kiállítás fődíját.

Sós Ildikó fődíjat nyert

DIPLOMA 2016

Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti Tanszék kiállítása

DIPLOMA 2016

Természetművészet park nyílt Márokföldön

Természetművészet Park megnyitó Márokföldön. Az országban egyedülálló kezdeményezésként „Ártjáró névvel Természetművészet Park nyílt az elmúlt hétvégén, Márokföldön.

Természetművészet park nyílt Márokföldön

A Római Magyar Akadémia ösztöndíját kapta oktatónk, Horváth Dániel

dén Baráth Nóra festőművész, Brückner-Szalóky János multimédia-művész, Gaál Endre Miklós szobrászművész, Horváth Dániel festőművész, Lenkey-Tóth Péter festőművész, Ludman Éva multimédia- és festőművész, Nagy Csilla multimédia-művész, Szegedi Csaba Béla festőművész, valamint Vati Era multimédia- és festőművész részesült az ösztöndíjban.

A Római Magyar Akadémia ösztöndíját kapta oktatónk, Horváth Dániel

Történelmi ihletésű formavilág a kortárs építészetben

Dr. Lipp Mónika művészettörténész előadása

Történelmi ihletésű formavilág a kortárs építészetben
English