Felvételi

Publikáció: 2017. január 27. péntek

Képalkotás alapszak – képalkotás szakirány

 Az egri rajztanárképzés hagyományaira támaszkodva a képalkotás szakirány a művészképzés irányába mozdult el, ám továbbra is feladatának tekinti a művészetközvetítéshez kapcsolódó, tágasabb kereteket kínáló ismeretek átadását is. Az egyéves alapozó képzést követően két képzés (festő, képgrafikus), valamint egy specializáció (természetművészet) között választhatnak a hallgatók.

 Alkalmassági vizsga

A felvételire jelentkező nyújtson be egy mappában maximum 100 x 70 cm méretű saját készítésű tanulmányrajzot, festményt, grafikát, computer printet, fotót stb. A bemutatott munkák száma ne haladja meg a 20 darabot, és ne legyen kevesebb 5 darabnál. A jelentkező úgy állítsa össze a mappáját, hogy a felvételi bizottság tagjai a lehető legteljesebb képet kaphassák a felvételiző eddigi pályájáról, szakirányú tevékenységéről, felkészültségi szintjéről, vizuális látásmódjáról és gondolkozásmódjáról.

A mappa anyagát szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki „nem felelt meg” minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. Aki az alkalmassági vizsgán „megfelelt”, tovább jut a második fordulóra.

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgán 0 - 200 pont szerezhető.
 Első nap: Rajzi feladatok megoldása: kötelező tanulmányrajz élő modell után rajzi technikával (szén, ceruza, tus stb.), 0 - 80 pont; a megadott témában kompozíciós feladat létrehozása festészeti vagy grafikai technikával (akvarell, akril, tempera, ceruza, kréta, tus, rajztoll stb.), 0 - 80 pont.
Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák értékelése, 0 - 40 pont

Képalkotás alapszak – Mozgóképkultúra és média szakirány

 A hat féléves képzés célja átfogó, komplex és praktikus mozgókép- és médiaművészeti ismeretek életszerű átadása, valamint a kortárs mozgóképiparban való mindennapi gyakorlati tevékenység megalapozása, akár sikeres egyéni tervezőként, akár stábok, kreatív csapatok aktív tagjaként.

 Gyakorlati felvételi vizsga

1. Prezentáció saját munkákból (0-50 pont)

Feladat: saját – maximum 10 perces – mozgóképes (film, animációs film, animatik, trailer) vagy „állóképes” vizuális alkotások, tervek (fotók, grafikák, rajzos vagy fotografikus képes forgatókönyvek, képregények) prezentációja. Az esetleges írott terveket treatment, szinopszis és/vagy forgatókönyvrészlet formájában várjuk. Az anyagokat elsősorban elektronikus hordozón kérjük.
Értékelési szempontok: az alkotások/tervek eredetisége, minősége, a prezentáció színvonala.

2. A helyszínen megvalósítandó választható feladatok

A. Képsorozat elkészítése (0-50 pont)
Feladat: minimum 8 képből álló fotósorozat vagy rajzos forgatókönyv készítése rövid koncepcióleírással, megadott téma alapján.

B. Mozgóképes etűd elkészítése (0-50 pont)
Feladat: maximum 5 perces, ún. kamerában vágott felvétel vagy minimum 10 másodperces animáció készítése rövid koncepcióleírással, választható téma alapján.
Értékelési szempontok: ötlet, kreativitás, eredetiség, a prezentáció színvonala.

Megjegyzés: a feladatokhoz felszerelést adunk, de megoldható saját eszközökkel is. Utóbbi esetben kérjük, hozzanak magukkal átjátszókábelt.
Megvalósítás: 2 óra
A helyszíni gyakorlati feladatok kiadása délelőtt 10 órakor történik, beadása 12 órakor.
Az 1-2 feladatok prezentációja együtt zajlik délután 13 órától, névsor szerint! A bemutatkozás ideje 15-20 perc. 

A felkészüléshez javasolt irodalom:
Szabó Gábor: Filmes könyv. Ab Ovo, 2002.
Kiss Melinda – M. Tóth Éva: Animációs mozgóképtörténet I-II., elektronikus tananyag, BKF-Tipotex- Tankönyvtár, 2014.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_1/pr01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_2/pr01.html
Báron György: A történetmesélés története http://www.c3.hu/~mediaokt/baron-1.htm

Tervezőgrafika BA Szak

 A tervezőgrafika BA specializációin (Grafikai tervezés, Webtervezés, Animációs tervezés) a hallgató biztos szakmai alapokat szerez, egyfelől az általános vizualitás kérdéseivel foglalkozó elméleti, másfelől technológiai jellegű ismereteket sajátít el, melyeket aztán – az alapképzésre következetesen felépített – mesterképzésben tovább tud fejleszteni, kialakítva egy érett, autonóm tervezői – tervezőgrafikus, animátor és webdesigner – attitűdöt.

Alkalmassági vizsga

A felvételire jelentkező nyújtson be egy mappában maximum 100 x 70 cm méretű saját készítésű tanulmányrajzot, festményt, grafikát, computer printet, fotót stb. A bemutatott munkák száma ne haladja meg a 20 darabot, és ne legyen kevesebb 5 darabnál. A jelentkező úgy állítsa össze a mappáját, hogy a felvételi bizottság tagjai a lehető legteljesebb képet kaphassák a felvételiző eddigi pályájáról, szakirányú tevékenységéről, felkészültségi szintjéről, vizuális látásmódjáról és gondolkozásmódjáról. A mappa anyagát szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki „nem felelt meg” minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. Aki az alkalmassági vizsgán „megfelelt”, tovább jut a második fordulóra.

 Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető összesen.

 Első nap:
Rajzi feladatok megoldása: kötelező tanulmányrajz tér-, tárgy- és alakábrázolás (szén, ceruza, tus stb.) monokróm és színes változatban, különös figyelemmel a kompozíció, arányok, nézőpontválasztás és a színek használatára, 0-70 pont.
Szakmai tervezési, ábrázolási feladatok, 0-70 pont.

 Második nap:
Elbeszélgetés és mappaértékelés. A mappaértékelésre maximum 20 darab munkát várunk, 5 tanulmányt (csendélet, portré, félalak, egész alakos tanulmány) és 15 szakmai munkát. A hozott szakmai munkák és szakmai portfólió bemutatása a jelentkező szakmai érdeklődésének megfelelően (tervezőgrafikai munkák, plakátok, számítógépes nyomatok, animációs filmek, weblaptervek) történjen. A mappaértékelés folyamán a felvételiző szakmai- és művészettörténeti ismereteiről, tájékozottságáról nyújt képet a felvételi bizottság számára beszélgetés formájában, 0-60 pont.

Tervezőgrafika MA

A szak célja, hogy a saját intézményből, illetve más képzési helyekről érkező, BA fokozatú diplomával rendelkező hallgatók egy autonóm, a kor kihívásait önállóan értelmező alkotói attitűdöt sajátítsanak el. Emellett biztos és rendszerezett szakmai alapokkal és módszerekkel rendelkezzenek a tervezőgrafikában és annak határterületein. Fontosnak tartjuk a kísérletező magatartás kialakítását is, valamint az alkotói felelősségvállalás és az egész életen át tartó kutató hozzáállás megteremtését. 
Az itt végzettek tervezőgrafikus művészként képesek lesznek a tervezés és a kivitelezés folyamataiban magas szinten részt vállalni, illetve alkalmassá válnak azok vezetésére.

Gyakorlati felvételi vizga

 A jelentkezőknek számot kell adniuk eddigi tervezőgrafikai tevékenységükről, általános szakmai ismereteikről. A vizsga célja, hogy a jelentkező megismertesse személyes motivációját és jövőbeli terveit egy szakmai beszélgetés keretében
Portfólió bemutatása
A jelentkező úgy állítsa össze a nyomtatott portfólióját, hogy a felvételi bizottság tagjai a legteljesebb képet kaphassák a felvételiző eddigi pályájáról, tervezőgrafikai felkészültségi szintjéről, látásmódjáról, érdeklődéséről, általános vizuális gondolkodásáról.
A portfolióhoz kérünk csatolni egy maximum egy oldalas, kézzel írt szakmai önéletrajzot és egy motivációs levelet is.

Felvételi elbeszélgetés

A beszélgetés lehetséges témái: a kortárs tervezőgrafika trendjei, szereplői, stílustörekvései, kortárs vizualitással, társadalommal, társművészetekkel való viszonya (képzőművészet, film, médiadesign, látványtervezés, web), tervezőgrafika-történet (magyar és egyetemes).
A beszélgetés során arra is kitérnek, hogy a jelentkező aktuálisan milyen tervezőgrafikai projekten dolgozik, illetve milyen sajátos tervezőgrafikai témával foglalkozna szívesen a képzés ideje alatt.

 Összpontszám:
a felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni.
A gyakorlati vizsgán maximum 90 pont szerezhető. Többletpont maximum 10 pont.

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár nappali osztatlan képzés

 A tanári diplomát nyújtó szak célja olyan vizuális- és környezetkultúra tanárok képzése, akik magas fokú képzőművészeti és pedagógiai ismereteik birtokában alkalmasak a közoktatás művészeti, kulturális területein minden, a témával kapcsolatos tantárgy oktatására, beleértve a rajz, a téralakítás, a környezetkultúra, a médiaismeretek és a művészettörténet diszciplínáit. Ennek megfelelően a szakon folyó oktatás – gyakorlati és elméleti stúdiumok keretében – lehetőséget teremt mindezen területek ismereteinek átfogó és magas szintű elsajátítására. A képzés utat nyit a képzőművészeti kutatásokban való aktív részvételre, és előkészít a doktori képzésre.

Alkalmassági vizga

A felvételire jelentkező nyújtson be egy mappában maximum 100 x 70 cm méretű saját készítésű tanulmányrajzot, festményt, grafikát, computer printet, fotót stb. A bemutatott munkák száma ne haladja meg a 20 darabot, és ne legyen kevesebb 5 darabnál. A jelentkező úgy állítsa össze a mappáját, hogy a felvételi bizottság tagjai a lehető legteljesebb képet kaphassák a felvételiző eddigi pályájáról, szakirányú tevékenységéről, felkészültségi szintjéről, vizuális látásmódjáról és gondolkozásmódjáról.
A mappa anyagát szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki „nem felelt meg” minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. Aki az alkalmassági vizsgán „megfelelt”, tovább jut a második fordulóra.

 Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgán 0 - 200 pont szerezhető.

 Első nap: Rajzi feladatok megoldása: kötelező tanulmányrajz élő modell után rajzi technikával (szén, ceruza, tus stb.), 0 - 80 pont; a megadott témában kompozíciós feladat létrehozása festészeti vagy grafikai technikával (akvarell, akril, tempera, ceruza, kréta, tus, rajztoll stb.), 0 - 80 pont.
Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák értékelése, 0 - 40 pont

 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzés

 A tíz féléves képzés célja a hallgatók sokoldalú felkészítése a médiával, a mozgóképpel és a kommunikációval kapcsolatos tantárgyak tanítására, illetve kreatív foglalkozások vezetésére a közoktatásban és a felnőttképzésben.

 Gyakorlati felvételi vizsga

A) A vizsgázó magával hozott feladatainak bemutatása

Elemzési feladat (0-25 pont) 
 
Feladat: szabadon választott film vagy televízióműsor szóbeli elemzése. (10 perc)
A vizsgázó tevékenységeinek bemutatása (0-25 pont)
Feladat: saját munkák prezentációja (fotók, mozgóképek, rádiózás, iskolaújság, weblapszerkesztés, blog, képregény, versenyek, pályázatok...) (10 perc) 

 B) A helyszínen megvalósítandó, választható feladat (0-50 pont) 

1. médiaszöveg-alkotás

  • napilap-hír írása
  • rádiós/televíziós headline megfogalmazása

2. fotósorozat vagy képregény készítése
     6-8 képből álló sorozat készítése szabadon választott témában.

3. mozgóképes etűd elkészítése
    3-5 perces, kamerában vágott felvétel szabadon választott       témában. 
A feladathoz biztosítunk felszerelést, de saját eszközökkel is megvalósítható.  Utóbbi esetben átjátszókábel szükséges. (2 óra)

 

A felkészüléshez javasolt irodalom:
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép- és médiaismeret 1-2. Korona Kiadó, 2003.
Szabó Gábor: Filmes könyv. Ab Ovo, 2002.
Varga Csaba: Film és storyboard, Minores Alapítvány, 1998.

 Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

 A négy féléves műsorvezetői, riporteri, rendezői, operatőri ismeretszerzés kiváló lehetőség jó kommunikációs képességű fiataloknak televízió-asszisztensi feladatokra való felkészüléshez, vagy aktív, a médiában dolgozó  felnőtteknek szakmai tudásuk fejlesztéséhez.

 

 

 Válaszúton

Interjú a Válaszúton c. film alkotóival, Chilton Flóra rendezővel és Hejüsz Bettina operatőrrel

 Válaszúton

Római anzix

Hallgatóink az "Örök Városban"

Római anzix

Dr.Strickland-Pajtók Ágnes PHD sikeres kutatási pályázata

az Oxford Brookes Egyetemre és a patinás Bodleian Könyvtárba

Dr.Strickland-Pajtók Ágnes PHD sikeres kutatási pályázata

Gratulálunk!

Gratulálunk Dr. Habil. Szíjártó Imre PhD. oktatónk egyetemi tanári kinevezéséhez

Gratulálunk!

Egy kis ízelítő a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék végzős hallgatóinak munkáiból

Friss diplomafilmekből mutatunk rövid ízelítőt YouTube-csatornánkon

Egy kis ízelítő a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék végzős hallgatóinak munkáiból

Felvételi előkészítő a Mozgóképkultúra és média szakirányára:

Az Eszterházy Károly Egyetem felvételi előkészítőt indít a Képalkotás BA szak Mozgóképkultúra és média szakirányára:

Felvételi előkészítő a Mozgóképkultúra és média szakirányára:

FILMKLUB középiskolásoknak a Líceumban

Csibiri Filmklub

FILMKLUB középiskolásoknak a Líceumban

Madarász Judit

- Humor a reklámokban

Madarász Judit

Sáry Bánk és a Tiltott Város

új zeneművek két alkalommal, két helyszínen

Sáry Bánk és a Tiltott Város

Mózes Gergely könyvkritikája a ContextUs-on

- A mágikus nyúlpörkölt...

Mózes Gergely könyvkritikája a ContextUs-on

Mózes Gergely filmkritikája

Akik maradtak

Mózes Gergely filmkritikája

M Tóth Éva filmjei Hatvanban

2019. szeptember 20-án

M Tóth Éva filmjei Hatvanban

Szíjártó Imre a gdyniai filmfesztiválon

44. Lengyel Játékfilmszemle

Szíjártó Imre a gdyniai filmfesztiválon

Mizser Attila és Strickland-Pajtók Ágnes előadása Nyitrán

Transzkulturalizmus és bilingvizmus tematikájú nemzetközi tudományos konferencia

Mizser Attila és Strickland-Pajtók Ágnes előadása Nyitrán

Papp M. Bori mozgóképes hallgató a Cinefesten

az Otthonunk Miskolc Programban

Papp M. Bori mozgóképes hallgató a Cinefesten

Mózes Gergely a de-ageingről a ContextUs-on

hollywoodi "digitális újjászületés"

Mózes Gergely a de-ageingről a ContextUs-on

Újra Filmmaraton Egerben

II. Egri Klasszikus Film Maraton 2019.09.06 - 10

Újra Filmmaraton Egerben

Szíjártó Imre a Lakiteleki Műfordítótáborban

egy-egy előadást tartott az orosz illetve a magyar film transznacionális vonásairól

Szíjártó Imre a Lakiteleki Műfordítótáborban

Topolánszky Tamás Yvan: Curtiz

Mózes Gergely interjúja a ContextUs-on

Topolánszky Tamás Yvan: Curtiz

„…és az Arri is velünk volt!’’

I. Fényterelők – fotó és film alkotótábor

„…és az Arri is velünk volt!’’

Dr. Tóth Tibor magas kitüntetése

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék oktatójának kitüntetése

Dr. Tóth Tibor magas kitüntetése

Római művészeti „vakáció“

A Római Magyar Akadémia és az Erasmus plusz program keretében

Római művészeti „vakáció“

Mozgóképes hallgatók Csehországban

45. Nyári Filmegyetem

Mozgóképes hallgatók Csehországban

M Tóth Éva a Filmvilágban

Animált idők

M Tóth Éva a Filmvilágban

KAFF-siker!

DÍJNYERTES A SELLŐK ÉS RINOCÉROSZOK

KAFF-siker!

VMI-tanárok a XIV. KAFF-on!

A június 19-től 23-ig zajló, kétévente megrendezett nemzetközi kecskeméti animációs filmfesztiválon kollégáink több vonatkozásban is érintettek:

VMI-tanárok a XIV. KAFF-on!

Találkozunk a felvételin!

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék felvételi előkészítő foglalkozásai a hétvégén befejeződtek.

Találkozunk a felvételin!

Szíjártó Imre az M5-műsorában

A lengyel filmről

Szíjártó Imre az M5-műsorában

 V. Slow Film Fesztivál Eger

2019. május 7-10. Helyszín: Uránia mozi (Eger, Széchenyi út 14.)

 V. Slow Film Fesztivál Eger

Újmédia és Osztálytermi interakciók

A 15. MelLearN Lifelong Learning Nemzetközi Konferenciát - amely az idei évben a Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívásai címet kapta -, 2019. április 25-26-án a Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg.

Újmédia és Osztálytermi interakciók

CELLULOIDTÓL A DIGITÁLISIG - MOZGÓKÉPES SZAKMAI PROGRAM

Mozgóképes és középiskolások közös programja

CELLULOIDTÓL A DIGITÁLISIG - MOZGÓKÉPES SZAKMAI PROGRAM

Mozgóképes tanárok és hallgatók vettek részt a pozsonyi nemzetközi filmes rendezvényen

Fiatal filmesek nemzetközi találkozója a Pozsonyi Színművészeti Akadémián

Mozgóképes tanárok és hallgatók vettek részt a pozsonyi nemzetközi filmes rendezvényen

Strickland-Pajtók Ágnes előadása Thessalonikiben

“Digital Media and Hungarian American Women’s Migration Narratives”

Strickland-Pajtók Ágnes előadása Thessalonikiben

Mozgóképes tanáraink a nemzeti alapfilmek alkotói közt

Mestereinek művei is bekerültek a Magyar Nemzeti Filmalap-Filmarchívum Alapfilmjei közé

Mozgóképes tanáraink a nemzeti alapfilmek alkotói közt

Hitchcock-sorozat Debrecenben

Szíjártó Imre filmelemzése

Hitchcock-sorozat Debrecenben

ADY ÉS MI

Az Eszterházy Károly Egyetem mozgóképes hallgatói is neveztek az M5 kulturális csatorna pályázati felhívásán.

ADY ÉS MI

SLOW FILM FESZTIVÁL

- diákok és diákfilmek V. nemzetközi találkozója - Eger, 2019. május 8-11.

SLOW FILM FESZTIVÁL

A Mi Kultúránk rövidfilmfesztivál pályázati felhívása

A Mi Kultúránk rövidfilmfesztivál pályázati felhívása

Bollók Csaba a BMC-ben

Bollók Csaba a BMC-ben

Konferencia a bölcsészet és a kreatív ipar kapcsolatáról

Konferencia a bölcsészet és a kreatív ipar kapcsolatáról

Speciális Filmest Egerben!

Speciális Filmest Egerben!

MOZGÓKÉPES felvételi előkészítő EGERBEN!

Az Eszterházy Károly Egyetem felvételi előkészítőt indít a Képalkotás BA szak Mozgóképkultúra és média szakirányára

MOZGÓKÉPES felvételi előkészítő EGERBEN!

Borbás Dávid filmje az Eesti Instituut-ban

2019. február 19-én 19 órakor a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék mestertanára, Borbás Dávid mutatja be új, Buszsofőr című kisjátékfilmjét az Észt Intézet Magvető Café-jában.

Borbás Dávid filmje az Eesti Instituut-ban

Középiskolások filmjei és fotói az egyetemen

Középiskolások filmjei és fotói az egyetemen

Dr. Mizser Attila a pozsonyi televízióban és a Magyar Intézetben járt

Dr. Mizser Attila a pozsonyi televízióban és a Magyar Intézetben járt

„Élményóra” Ózdon

„Élményóra” Ózdon

Sáry Bánk előadása a SZFE FACT 2019 konferenciáján

Sáry Bánk előadása a SZFE FACT 2019 konferenciáján

Szíjártó Imre a Filmvilágban

Szíjártó Imre a Filmvilágban

SIKERES NYÍLT NAP & NYITOTT MŰHELYEK programsorozatot zárt a MOZGÓKÉPMŰVÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK!

SIKERES NYÍLT NAP & NYITOTT MŰHELYEK programsorozatot zárt a MOZGÓKÉPMŰVÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK!

MOZGÓKÉP/KOMMUNIKÁCIÓ NYÍLT NAP & NYITOTT MŰHELYEK

2018. január 22-én - MOZGÓKÉPMŰVÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK

MOZGÓKÉP/KOMMUNIKÁCIÓ NYÍLT NAP & NYITOTT MŰHELYEK

 Mozgóképes hallgatóink a 22. CINEMAIUBIT-en!

 Mozgóképes hallgatóink a 22. CINEMAIUBIT-en!

VI. Eszterházy Film- és Médianapok Eger - Illés György emlékére 2018. november 27-29.

VI. Eszterházy Film- és Médianapok Eger - Illés György emlékére 2018. november 27-29.

NYÍLT NAP & NYITOTT MŰHELYEK MOZGÓKÉPMŰVÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK 2018.12.04.

Az esemény keretében megismerkedhetsz leendő hallgatótársaiddal, tanáraiddal, és bepillantást nyerhetsz a nálunk folyó munkába stúdióinkban, műhelyeinkben.

NYÍLT NAP & NYITOTT MŰHELYEK MOZGÓKÉPMŰVÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK 2018.12.04.

MOZGÓKÉPESEK BUDAPESTI KIRÁNDULÁSA

A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók 2018. november 9-én tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten.

MOZGÓKÉPESEK BUDAPESTI KIRÁNDULÁSA

Ismét filmhang-rögzítés workshop Fazakas Áronnal!

Az alacsony költségvetésű filmalkotások beszédhangjának és zörejvilágának szakszerű rögzítése

Ismét filmhang-rögzítés workshop Fazakas Áronnal!

Propaganda a II. világháborúban – Záhonyi-Ábel Márk előadása az MTA-n

Propaganda a II. világháborúban – Záhonyi-Ábel Márk előadása az MTA-n

Megállapodás az Ionart animációs stúdióval

Megállapodás az Ionart animációs stúdióval

MOZGÓKÉP, MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ – MTÜ a VMI-n

MOZGÓKÉP, MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ – MTÜ a VMI-n

M Tóth Éva a Premier Kultcafé és a Magyar Művészeti Akadémia animációs filmklubjában...

M Tóth Éva a Premier Kultcafé és a Magyar Művészeti Akadémia animációs filmklubjában...

„Üdvözlet a győzőnek” – konferencia az első világháború mikrotörténelméről

„Üdvözlet a győzőnek” – konferencia az első világháború mikrotörténelméről

Szabó Gábor: FILMESKÖNYV – könyvbemutató

Szabó Gábor: FILMESKÖNYV – könyvbemutató

MOZGÓKÉPES HALLGATÓK A FILMTÖRTÉNETI ÉLMÉNYPARKBAN

MOZGÓKÉPES HALLGATÓK A FILMTÖRTÉNETI ÉLMÉNYPARKBAN

MOZGÓKÉPESEINK MUNKÁJA AZ ORSZÁGOS TV-CSATORNÁKON

Az RTL Klub, a TV2, a Mozi+, a Prime és a Super TV2 összesen közel harminc alkalommal sugározza e hónap tizenötödikéig Magyar Bálint és Sárándi Dávid VMI -s hallgatóink reklámszpotját

MOZGÓKÉPESEINK MUNKÁJA AZ ORSZÁGOS TV-CSATORNÁKON

14. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó

14. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó

Kedves kezdő filmes! Van egy frappáns ötleted egy kisfilmhez az EU előnyeiről?

Kedves kezdő filmes! Van egy frappáns ötleted egy kisfilmhez az EU előnyeiről?

Érdekel a mozi? Írj filmekről!

A Filmtekercsnél lehetőséget adunk neked elvégezni egy különleges újságírói gyakornoki programot!

Érdekel a mozi? Írj filmekről!

EKFM - Második nap: Churchill, Korda, Bergman...

EKFM - Második nap: Churchill, Korda, Bergman...

Claudia Cardinale látogatásával kezdődött tegnap a Klasszikus Filmmaraton Egerben

Claudia Cardinale látogatásával kezdődött tegnap a Klasszikus Filmmaraton Egerben

Bollók Csaba nyári műhelyei Jordániában, Svájcban és Olaszországban

Bollók Csaba nyári műhelyei Jordániában, Svájcban és Olaszországban

SZÍJÁRTÓ IMRE FOGLALKOZÁSAI A MŰFORDÍTÓ TÁBORBAN

SZÍJÁRTÓ IMRE FOGLALKOZÁSAI A MŰFORDÍTÓ TÁBORBAN

„..az emberben van egy teremtéskészség...\" M Tóth Éva a Ridikül című műsorban

„..az emberben van egy teremtéskészség...\" M Tóth Éva a Ridikül című műsorban

Filmjus pályázat

Filmjus pályázat

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék néven „futunk“ tovább

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék néven „futunk“ tovább

Egerben is lesz Klasszikus Filmmaraton!

Egerben is lesz Klasszikus Filmmaraton!

NEMZETKÖZI KONFERENCIA VARSÓBAN

2018. május 16-án és 17-én rendezték meg Varsóban a Values in European educational systems című nemzetközi konferenciát. A rendezvény a Stefan Wyszyński Kardinális Egyetem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Pedagógiai Kara fennálásának 10. évfordulója tiszteletére jött létre lengyel, olasz, német és litván előadókkal.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA VARSÓBAN

A Pantheon nyerte az idei Slow Film Fesztivál fődíját

A Slow Film Fesztivál szélesre tárta kapuit

A Pantheon nyerte az idei Slow Film Fesztivál fődíját

Erasmus+ Oktatói mobilitás

Záhonyi-Ábel Márk, a Mozgóképkultúra Tanszék oktatója 2018. május 7. és 9. között az Erasmus+ oktatói mobilitási program keretein belül tanulmányúton vett részt Kolozsváron.

Erasmus+ Oktatói mobilitás

SLOW FILM FESZTIVÁL: MÁS TÁJAKRA, IDŐKBE REPÜLHETÜNK

Szerdán elstartolt a IV. Slow Film Fesztivál, melynek idén újra az Uránia Mozi ad otthont.

SLOW FILM FESZTIVÁL: MÁS TÁJAKRA, IDŐKBE REPÜLHETÜNK

IV. SLOW FILM FESZTIVÁL

Idén az Eszterházy Károly Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem közösen szervezi meg a Slow Film Fesztivált Egerben. A diákfilmesek találkozójára öt kategóriában lehet nevezni.

IV. SLOW FILM FESZTIVÁL

Youth2Youth győzelem – mozgóképes közreműködéssel!

A verseny célja az volt, hogy fiatalok egy fiatalokat érintő társadalmi problémát kiválasztva innovatív megoldási tervet készítsenek.

Youth2Youth győzelem – mozgóképes közreműködéssel!

A FILMRESTAURÁLÁS ÉS- ARCHIVÁLÁS MŰHELYTITKAI

Az Eszterházy Károly Egyetem Egri Campusán, az A épület 302-es vetítőtermében április 24-én 14 órakor együttműködő partnerünk, a Magyar Nemzeti Filmarchívum/Filmalap munkatársai vezetik be az érdeklődőket a filmrestaurálás és archiválás különleges világába, kihívásaiba, a nemzeti mozgóképkincs megőrzésének összetett programjába.

A FILMRESTAURÁLÁS ÉS- ARCHIVÁLÁS MŰHELYTITKAI

Szíjártó Imre tanulmánya az Apertúra legújabb számában

A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy feltérképezze azokat a gyakorlatokat és stratégiákat, amelyeket egyetemista diákok a filmről való gondolkodásukban működtetnek.

Szíjártó Imre tanulmánya az Apertúra legújabb számában

Mozgóképes hallgatóink fesztiválsikere Londonban!

A First-Time Filmmakers Showcase filmfesztivál Short Live Action Narratives kategóriájának díját nyerte el Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA-szakos hallgatóink MAGAMBA ZÁRVA című kisjátékfilmje!

Mozgóképes hallgatóink fesztiválsikere Londonban!

FILMMÁNIÁSOK - Jelentés a blogoszférából

Szíjártó Imre írása a Filmvilágban

FILMMÁNIÁSOK - Jelentés a blogoszférából

Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál

Pályázati lehetőség

Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál

Filmszakadás

M Tóth Éva filmképei és grafikái

Filmszakadás

A nulláról kezdeni - Korai filmesztétikák képe a film születéséről

A nulláról kezdeni - Korai filmesztétikák képe a film születéséről

NYÍLT NAP - 2018.01.23

Képalkotás - Mozgókép BA ⇾ Média-, Mozgókép- és Kommunikációtanár MA ⇾ Televíziós Műsorkészítő FOSZ ⇾ Eger ⇾ 2018.01.23

NYÍLT NAP - 2018.01.23

Bukarest - Bollók Csaba kurzusa

Bollók Csaba forgatókönyvírói kurzusa

Bukarest - Bollók Csaba kurzusa

NYÍLT NAP

DECEMBER 5-én

NYÍLT NAP

Műcsarnok - Exkluzív tárlatvezetés Bollók Csabával

Exkluzív tárlatvezetés BOLLÓK Csaba filmrendezővel a Tarkovszkij – Emlékek tükre című kiállításon

Műcsarnok - Exkluzív tárlatvezetés Bollók Csabával

Fazakas Áron kurzusa

Sok érdeklődőt vonzó, izgalmas előadást és gyakorlatot láthattak a hallgatók.

Fazakas Áron kurzusa

Hallgatói filmsiker – Geda Viktor

Geda Viktor mozgóképkultúra szakos, tavaly végzett hallgatónk Most már alig vagyunk című diploma-dokumentumfilmjével harmadik helyet ért el a november eleji „Cégér” Wekerlei Filmfesztiválon.

Hallgatói filmsiker – Geda Viktor
English