Festő, Képgrafikus, Természetművész

Képalkotás BA / Képalkotás szakirány

Jelentkezés Bővebb információ

Festő, Képgrafikus, Természetművész

Képalkotás BA / Képalkotás szakirány

A Vi­zu­á­lis Mű­vé­sze­ti In­té­zet fel­vé­te­li pro­mó­ci­ó­ját, az Esz­ter­há­zy UNI­ver­zu­mot, a Mé­dia és De­sign Tan­szék má­sod­éves Ter­ve­ző­gra­fi­kus Mű­vész MA sza­kos hal­lga­tói: An­tal Me­lin­da, Er­dős An­gé­la, Me­ző A­ni­kó, Ru­dics Mó­ni­ka, Szem­mel­roth Ba­lázs, Vaj­dics Ta­más ter­vez­ték.

Kon­zu­lens Ta­nárok: Faa Ba­lázs, Süli-Za­kar Sza­bolcs.

Eszterházy UNIverzum